นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
93   คน
สถิติทั้งหมด
233488   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

สำนักปลัด

ชื่อ - นามสกุล :
นางฐาปนี นาคบาตร
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสร้อยเพชร ชาบุญมี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัดองค์กาารบริหารส่วนตำบล
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางลำไพ นันทวิเชตพงษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสร้อยเพชร ชาบุญมี
ตำแหน่ง :
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอัญญารัตน์ มูลสูตร
ตำแหน่ง :
นักทรัพยากรบุคคล
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิธาณร์ วิเศษสม
ตำแหน่ง :
นิติกร
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
จ่าเอกอนุรักษ์ สมกุล
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าง
ตำแหน่ง :
นักจัดการงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ : -
ชื่อ - นามสกุล :
ว่าที่ รต.หญิง วิริยา คิ้วไธสง
ตำแหน่ง :
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชนทัช แก้วคำไสย์
ตำแหน่ง :
เจ้าพนักงานธุรการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมิตรชาย เลิกนอก
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางวีรยา บุญบาตร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายวิชาญ คงสัตย์
ตำแหน่ง :
พนักงานขับรถ (รถขยะ)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายมนตรี กาดนอก
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายโกสินทร์ จ้ายหนองบ้ว
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายยุทธพิชัย มัครมย์
ตำแหน่ง :
คนงานทั่วไป
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวกิติมา ไปพะนา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวผาณิตา สิงห์เสนา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวสุวัจนี แซ่ภู่
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวศิรินาฏ คำขวา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาววลัยลักษณ์ แสงหม้อ
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
สุภาภรณ์ บัวละคร
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชานนท์ พลโชด
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายชาญณรงค์ พรพิพัฒน์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายประจวบ ชาติไทย
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอรุณรัชช์ พรมนอก
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายพรชัย กัลยา
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009795
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
บุญยง มัครมย์
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (กู้ชีพ)
เบอร์ติดต่อ : 043009730
อีเมล์ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอำคา กุลบุตร
ตำแหน่ง :
จ้างเหมาบริการ (คนงานรถขยะ)
เบอร์ติดต่อ : 043-009730
อีเมล์ :
กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2