นายกองสิน  วิเศษศิลปธร
นายกองสิน วิเศษศิลปธร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า
เมนูหลัก
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
เอกสารเผยแพร่
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
92   คน
สถิติทั้งหมด
233487   คน
เริ่มนับวันที่ 10 มีนาคม 2552

เอกสารเผยแพร่ทั้งหมด

หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ระเบียบการรับสมัครเด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อตะครอง-โนนฝ้าย ประจำปีการศึกษา 2566    185.64k
ระเบียบการรับสมัครเด็กโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ประจำปีการศึกษา 2566    188.61k
คู่มือการปฎิบัติงานนโยบายและแผน    7.82M
แนวคิด 3RS รักษ์โลก    252.99k
แผ่นพับ ภาวะโลกร้อน    307.59k
แผ่นพับ โรคมือเท้าปาก    469.81k
แผ่นพับ ความเบื้องต้นรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์    1.53M
คู่มือการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น    15.99M
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    277.92k
แผ่นพับ การจัดการน้ำเสียในชุมชน    1.01M
แผ่นพับ มาตรการประหยัดน้ำ    617.95k
แผ่นพับ การคัดแยกขยะมูลฝอย    493.77k
คู่มือแนวทาง การบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์    18.93M
คู่มือการปฏิบัติงาน งานการเจ้าหน้าที่ (สำนักปลัด อบต.)    1.61M
คู่มือการปฏิบัติงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.โนนข่า    1.03M
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ    342.92k
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองคลัง)    1.41M
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (งานกองช่าง)    456.96k
แผนผังขั้นตอน วิธีการ ดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด    1.7M
แผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์ เบี้่ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และ เงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์    359.74k
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.62M
ข้อมูลการใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    8.9M
ข้อมูลการจดทะเบียนพาณิชย์    111k
ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย (งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง)    4.23M
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์    175.16k
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานการจ่ายเบี้ยยังชีพ    175.36k
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    274.6k
สิทธิและหน้าที่ของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1.21M
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ     7.91M
โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือลดขั้นตอนการทำงานหรือการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564    3.45M
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    274.6k
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่น ๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวก ขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ ในพื้นที่ของหน่วยงาน     276.66k
การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย    1.61M
การลงเวลาปฏิบัติราชการ    1.36M
การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    1.8M
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน    1.3M
สิทธิและหน้าที่ของสตรีสิทธิมนุษยชนของสตรีงานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน    1.21M
เกร็ดความรู้ การบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า    602.55k
การดูแลตนเองและการ ป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)    1.16M


กำลังแสดงหน้าที่ 1จากทั้งหมด2
1 2